รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6703 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายเมฆินทร์  ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
2 6703 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดารณี  ใจอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 6703 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สุระศักดิ์  สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4 6703 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สารัช  ดีวัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง