รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7102 : สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เจษฎา  ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2 7102 : สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มุคครินทร์  บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน