รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภูวิช  ฉ่ำวาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มณชิฌา  วิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศุภรัชต์  กาญจนางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน