รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พัฒนศักดิ์  เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภูวิช  ฉ่ำวาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
3 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นงนุช  ดวงพรกชกร นักวิเคราะห์นโยบายแลพแผน อนุมัติ