รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อธิษฐ์ณัฐ  หนูทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 chopet  soontronwiprat นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ