รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 นายชาญณรงค์  มงคลศิวกุล เจ้าหน้าที่ ICT
2 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 amornrath  jinda policy and planning
3 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 รัชนี  เมตตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน