รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7401 สพป.สมุทรสาคร กิตติกรณ์  โพธิ์ร่มไทร จนท.ITEC อนุมัติ
2 7401 สพป.สมุทรสาคร สุภาภรณ์  สานอก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ