รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7501 : สพป.สมุทรสงคราม สุมนต์  หมื่นชำนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 7501 : สพป.สมุทรสงคราม วชิราภรณ์  ไพรวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว