รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7602 : สพป.เพชรบุรี เขต 2 กชพรรณ  เบญจานุกร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงน
2 7602 : สพป.เพชรบุรี เขต 2 โยธิน  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์ฯ
3 7602 : สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายศรัณย์กร  ฐิติกรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน