รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 กชพรรณ  เบญจานุกร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงน อนุมัติ
2 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 โยธิน  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์ฯ อนุมัติ
3 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายศรัณย์กร  ฐิติกรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ