รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 ผ่องศรี  นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 ณิชาปวีณ์  พรรุจีลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ