รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พารวีร์  เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สมทรง  ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
3 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปัญจพล  ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อนุมัติ