รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วลัยพร  จันทร์บูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ