รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8003 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เยาวรัตน์  ฉายประชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 8003 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เกษร  เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ