รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8201 : สพป.พังงา กมลวรรณ  สุกัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 8201 : สพป.พังงา พจนา  วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ