รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8301 สพป.ภูเก็ต ระเบียบ  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 8301 สพป.ภูเก็ต นาย นที  พึ่งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ