รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุรเชษฐ์  พัฒน์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภูริวัฒน์  บริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุทิสา  วงศ์ณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ