รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8501 สพป.ระนอง รัชนี  จิตต์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 8501 สพป.ระนอง นางมณวดี  ดุลยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ