รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 นันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ