รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9001 สพป.สงขลา เขต 1 ลาสินี   พรหมเทพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 9001 สพป.สงขลา เขต 1 ภิรมย์  สินหอยราก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 9001 สพป.สงขลา เขต 1 ฐิดายุ  สรรพสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ