รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9002 สพป.สงขลา เขต 2 กาลัญญู  นฤปิยะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 9002 สพป.สงขลา เขต 2 นันทภัค  พันดร เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
3 9002 สพป.สงขลา เขต 2 รัตนา  ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ