รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9002 : สพป.สงขลา เขต 2 กาลัญญู  นฤปิยะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 9002 : สพป.สงขลา เขต 2 นันทภัค  พันดร เจ้าพนักงานธุรการ
3 9002 : สพป.สงขลา เขต 2 รัตนา  ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน