รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9101 สพป.สตูล เสอิ้น  แก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 9101 สพป.สตูล สุนีย์  อาดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ