รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9201 สพป.ตรัง เขต 1 จุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 9201 สพป.ตรัง เขต 1 วิไลลักษณ์  สุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 9201 สพป.ตรัง เขต 1 ธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
4 9201 สพป.ตรัง เขต 1 ศิริวรรณ  ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ