รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 วชิรวิชญ์  เยาว์นุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 ศารัตน์  เรืองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ
3 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 ปริศนา  หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ