รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 สุมาลี  สุขศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ
2 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 นายปวีณ  อินทรศรีสม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุมัติ
3 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางสาวกิฟตีญา  ดาหะลี พนักงานธุรการ อนุมัติ