รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุรินทร์  อาแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
2 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 ไอณี  กำปงซัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
3 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 ศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเคราะห์ฯ อนุมัติ
4 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายมารูดิง  เส๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ