รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 รเมศ   นาสินพร้อม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 รัศมี  เจะอะ พนักงานธุรการโรงเรียน
3 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นายนิธิภัทร์  สมานชัย พะนักงานจ้างเหมาบริการ
4 1801 สพป.ชัยนาท นายธนโชติ  ต่ายนิล ธุรการ