รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ภานุวัฒน์  โวหารกล้า ครู
2 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำนาจ  กิจเดช ลูกจ้างชั่วคราว