รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 ลลิตา  วรรณเสถียร ธุรการโรงเรียน
2 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 อารญา  กองเงินนอก ธุรการโรงเรียน
3 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร บัณฑิต  ดาววัดมหาบุศย์ ครู
4 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 กวินทิพย์  กวินทิพย์ มุกดา ธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
5 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อนุพงษ์  ขิมมากทอง ว่าง
6 2101 สพป.ระยอง เขต 1 ณัฏฐศศิ  โคตรวิบูลย์ นักวิชาการศึกษา
7 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 รวิท  ลิ้มตระกูล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
8 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 เฉลิมชัย   ศรีประไพ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
9 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) นางสาวดวงดาว  จำปาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) ฑติพร  เหิดขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 พินีภรณ์  หงษ์สามารถ ครู(ช่วยราชการ)