รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ภานุวัฒน์  โวหารกล้า ครู
2 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำนาจ  กิจเดช ลูกจ้างชั่วคราว
3 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประภาศิริ  ทองธรรมชาติ ครู
4 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ภัทราวดี  ทับอุไร ลูกจ้างชั่วคราว
5 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางสุจิตรตา  จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
6 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) นายณภัทร  ทองธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) นางสาววาฟะ  มาซอ ครู