รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 ปวรรณ  แก้ววิริยะกิจกูล นักวิชาการศึกษา