รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สุชญา  สุริยะสาร ธุรการ
2 5501 สพป.น่าน เขต 1 นายสมคิด  นันคำ ครู