รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 นายหัสดิน  เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน