รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4801 สพป.นครพนม เขต 1 สุพร  เจียร์สุคนธ์ ผอกลุ่มนโยบายและแผน