รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 นุจรินทร์  สร้อยกุดเรือ ครู
2 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายภูมินทร์  วรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน