รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) สุนิษา  สุภาวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล