อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1392
2 สปช.102/26 7195
3 สปช.103/26 2435
4 สปช.104/26 1807
5 สปช.105/26 4098
6 สปช.105/29 17434
7 สปช.2/28 1659
8 ส 505(พิเศษ) 164
9 017 3329
10 017 ก 528
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 39
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 4
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 21
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 8
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 12
16 008 928
17 ป.1ก 6975
18 ป.1ก ตึก 1104
19 ป.1ข 4248
20 ป.1ฉ 8443
21 ป.1ซ 3759
22 ป.พิเศษ 1158
23 004 797
24 สามัญ 970
25 วันครู 99
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7706
27 ม.ส.5/36 173
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 296
30 อาคารประสบภัย 43
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 905
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2301
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 765
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 368
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 273
36 เบ็ดเสร็จ ก. 479
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 665
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 119
39 อาคารเรียน 316/39 24
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 65
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 26
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 86
44 พิเศษ 1 ชั้น 597
45 พิเศษ 2 ชั้น 230
46 พิเศษ 3 ชั้น 158
47 พิเศษ 4 ชั้น 249
48 พิเศษ 5 ชั้น 93
49 พิเศษ 6 ชั้น 50
50 พิเศษ 7 ชั้น 49
51 เบ็ดเสร็จ ข. 360
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 113
54 208 142
55 212 95
56 106ต 94
57 CS208B 49
58 กึ่งถาวร 953
59 CS213B 102
60 CS217B 37
61 CS217 27
62 CS220,CS317 14
63 อาคารอนุบาล 1416
64 สพฐ.1 51
65 กึ่งถาวร 91
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 219
67 สปช.105/29(พิเศษ) 45
68 ศก.01 82
69 ศก.104ก 20
70 อบจ.สห. 101
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
72 ศก.04 143
73 จังหวัด 002 129
74 005 7
75 พย.02 12
76 พย.01 29
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 39
78 216 ล/57-ก 527
79 216 ล/57-ข 17
80 212 ล/57-ก 65
81 212 ล/57-ข 23
82 318 ล/55-ก 74
83 318 ล/55-ข 27
84 324 ล/55-ก 62
85 324 ล/55-ข 24
86 108 ล/30 49
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 26
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 8
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 452
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 26
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 18
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 2
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 12
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 17
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 58
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 11
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 6
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 3
99 สปช. 206/26 4
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 17
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 8