อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1369
2 สปช.102/26 6929
3 สปช.103/26 2349
4 สปช.104/26 1644
5 สปช.105/26 4152
6 สปช.105/29 16515
7 สปช.2/28 1640
8 ส 505(พิเศษ) 178
9 017 3415
10 017 ก 536
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 18
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 4
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 2
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 5
15 008 965
16 ป.1ก 7094
17 ป.1ก ตึก 1144
18 ป.1ข 4421
19 ป.1ฉ 8859
20 ป.1ซ 4021
21 ป.พิเศษ 1293
22 004 840
23 สามัญ 1011
24 วันครู 102
25 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 8180
26 ม.ส.5/36 172
27 ร.ย. 106/43 137
28 ป.1จ. 304
29 อาคารประสบภัย 39
30 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 887
31 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2357
32 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 761
33 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 353
34 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 264
35 เบ็ดเสร็จ ก. 506
36 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 662
37 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 117
38 อาคารเรียน 316/39 20
39 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 63
40 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 15
41 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 23
42 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 85
43 พิเศษ 1 ชั้น 563
44 พิเศษ 2 ชั้น 221
45 พิเศษ 3 ชั้น 153
46 พิเศษ 4 ชั้น 219
47 พิเศษ 5 ชั้น 84
48 พิเศษ 6 ชั้น 35
49 พิเศษ 7 ชั้น 49
50 เบ็ดเสร็จ ข. 348
51 CS213A 71
52 418,418ค,418ก 118
53 208 146
54 212 101
55 106ต 97
56 CS208B 48
57 กึ่งถาวร 958
58 CS213B 101
59 CS217B 38
60 CS217 26
61 CS220,CS317 14
62 อาคารอนุบาล 1172
63 สพฐ.1 49
64 กึ่งถาวร 30
65 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 192
66 สปช.105/29(พิเศษ) 46
67 ศก.01 67
68 ศก.104ก 24
69 อบจ.สห. 69
70 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 2
71 ศก.04 90
72 จังหวัด 002 79
73 005 6
74 พย.02 7
75 พย.01 16
76 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 15
77 216 ล/57-ก 534
78 216 ล/57-ข 6
79 212 ล/57-ก 17
80 212 ล/57-ข 5
81 318 ล/55-ก 30
82 318 ล/55-ข 9
83 324 ล/55-ก 20
84 324 ล/55-ข 7
85 108 ล/30 15
86 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 3
87 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 1
88 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 211
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 12
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 8
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 1
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 1
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 8
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 13
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 1
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 1
97 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 2
98 สปช. 206/26 1
99 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 9
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 3