อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1372
2 สปช.102/26 7039
3 สปช.103/26 2373
4 สปช.104/26 1710
5 สปช.105/26 4110
6 สปช.105/29 17056
7 สปช.2/28 1650
8 ส 505(พิเศษ) 173
9 017 3362
10 017 ก 530
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 33
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 1
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 14
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 5
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 8
16 008 942
17 ป.1ก 7017
18 ป.1ก ตึก 1118
19 ป.1ข 4310
20 ป.1ฉ 8615
21 ป.1ซ 3893
22 ป.พิเศษ 1206
23 004 821
24 สามัญ 993
25 วันครู 100
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7919
27 ม.ส.5/36 172
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 304
30 อาคารประสบภัย 41
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 895
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2340
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 760
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 358
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 268
36 เบ็ดเสร็จ ก. 489
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 657
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 118
39 อาคารเรียน 316/39 24
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 68
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 19
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 24
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 87
44 พิเศษ 1 ชั้น 576
45 พิเศษ 2 ชั้น 232
46 พิเศษ 3 ชั้น 153
47 พิเศษ 4 ชั้น 227
48 พิเศษ 5 ชั้น 88
49 พิเศษ 6 ชั้น 39
50 พิเศษ 7 ชั้น 50
51 เบ็ดเสร็จ ข. 355
52 CS213A 72
53 418,418ค,418ก 120
54 208 143
55 212 100
56 106ต 98
57 CS208B 49
58 กึ่งถาวร 957
59 CS213B 102
60 CS217B 39
61 CS217 25
62 CS220,CS317 14
63 อาคารอนุบาล 1302
64 สพฐ.1 49
65 กึ่งถาวร 50
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 205
67 สปช.105/29(พิเศษ) 47
68 ศก.01 72
69 ศก.104ก 21
70 อบจ.สห. 91
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 2
72 ศก.04 125
73 จังหวัด 002 107
74 005 7
75 พย.02 12
76 พย.01 26
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 21
78 216 ล/57-ก 525
79 216 ล/57-ข 10
80 212 ล/57-ก 42
81 212 ล/57-ข 13
82 318 ล/55-ก 54
83 318 ล/55-ข 19
84 324 ล/55-ก 40
85 324 ล/55-ข 13
86 108 ล/30 31
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 8
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 2
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 336
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 18
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 13
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 1
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 6
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 12
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 37
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 7
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 2
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 2
99 สปช. 206/26 3
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 14
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 7