อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1369
2 สปช.102/26 7010
3 สปช.103/26 2357
4 สปช.104/26 1690
5 สปช.105/26 4111
6 สปช.105/29 16963
7 สปช.2/28 1642
8 ส 505(พิเศษ) 172
9 017 3371
10 017 ก 531
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 29
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 1
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 12
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 4
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 7
16 008 948
17 ป.1ก 7016
18 ป.1ก ตึก 1121
19 ป.1ข 4321
20 ป.1ฉ 8668
21 ป.1ซ 3910
22 ป.พิเศษ 1219
23 004 821
24 สามัญ 995
25 วันครู 100
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7973
27 ม.ส.5/36 173
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 305
30 อาคารประสบภัย 41
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 893
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2342
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 759
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 357
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 265
36 เบ็ดเสร็จ ก. 495
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 655
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 118
39 อาคารเรียน 316/39 24
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 68
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 19
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 24
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 88
44 พิเศษ 1 ชั้น 573
45 พิเศษ 2 ชั้น 231
46 พิเศษ 3 ชั้น 154
47 พิเศษ 4 ชั้น 223
48 พิเศษ 5 ชั้น 87
49 พิเศษ 6 ชั้น 37
50 พิเศษ 7 ชั้น 50
51 เบ็ดเสร็จ ข. 353
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 120
54 208 143
55 212 101
56 106ต 97
57 CS208B 48
58 กึ่งถาวร 956
59 CS213B 102
60 CS217B 40
61 CS217 25
62 CS220,CS317 14
63 อาคารอนุบาล 1265
64 สพฐ.1 48
65 กึ่งถาวร 47
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 202
67 สปช.105/29(พิเศษ) 47
68 ศก.01 74
69 ศก.104ก 24
70 อบจ.สห. 89
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 2
72 ศก.04 121
73 จังหวัด 002 104
74 005 7
75 พย.02 11
76 พย.01 25
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 18
78 216 ล/57-ก 526
79 216 ล/57-ข 10
80 212 ล/57-ก 35
81 212 ล/57-ข 10
82 318 ล/55-ก 53
83 318 ล/55-ข 14
84 324 ล/55-ก 36
85 324 ล/55-ข 11
86 108 ล/30 28
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 5
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 1
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 311
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 18
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 12
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 1
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 4
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 12
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 31
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 4
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 2
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 2
99 สปช. 206/26 3
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 14
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 7