ย้อนกลับ อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1408
2 สปช.102/26 7247
3 สปช.103/26 2463
4 สปช.104/26 1858
5 สปช.105/26 4100
6 สปช.105/29 17478
7 สปช.2/28 1655
8 ส 505(พิเศษ) 160
9 017 3295
10 017 ก 528
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 40
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 4
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 22
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 8
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 12
16 008 927
17 ป.1ก 6939
18 ป.1ก ตึก 1096
19 ป.1ข 4204
20 ป.1ฉ 8372
21 ป.1ซ 3721
22 ป.พิเศษ 1129
23 004 794
24 สามัญ 958
25 วันครู 99
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7669
27 ม.ส.5/36 172
28 ร.ย. 106/43 136
29 ป.1จ. 294
30 อาคารประสบภัย 44
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 905
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2294
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 765
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 368
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 271
36 เบ็ดเสร็จ ก. 480
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 663
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 118
39 อาคารเรียน 316/39 25
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 68
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 26
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 87
44 พิเศษ 1 ชั้น 615
45 พิเศษ 2 ชั้น 233
46 พิเศษ 3 ชั้น 160
47 พิเศษ 4 ชั้น 250
48 พิเศษ 5 ชั้น 93
49 พิเศษ 6 ชั้น 54
50 พิเศษ 7 ชั้น 48
51 เบ็ดเสร็จ ข. 362
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 111
54 208 141
55 212 94
56 106ต 94
57 CS208B 50
58 กึ่งถาวร 960
59 CS213B 102
60 CS217B 37
61 CS217 27
62 CS220,CS317 16
63 อาคารอนุบาล 1498
64 สพฐ.1 54
65 กึ่งถาวร 105
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 220
67 สปช.105/29(พิเศษ) 45
68 ศก.01 82
69 ศก.104ก 20
70 อบจ.สห. 105
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
72 ศก.04 147
73 จังหวัด 002 136
74 005 7
75 พย.02 15
76 พย.01 33
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 52
78 216 ล/57-ก 525
79 216 ล/57-ข 18
80 212 ล/57-ก 79
81 212 ล/57-ข 27
82 318 ล/55-ก 82
83 318 ล/55-ข 29
84 324 ล/55-ก 69
85 324 ล/55-ข 26
86 108 ล/30 50
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 53
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 12
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 551
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 29
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 23
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 12
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 16
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 20
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 73
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 22
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 7
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 3
99 สปช. 206/26 5
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 17
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 10