อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1390
2 สปช.102/26 7115
3 สปช.103/26 2403
4 สปช.104/26 1747
5 สปช.105/26 4101
6 สปช.105/29 17230
7 สปช.2/28 1654
8 ส 505(พิเศษ) 168
9 017 3351
10 017 ก 524
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 38
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 1
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 17
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 8
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 9
16 008 937
17 ป.1ก 7000
18 ป.1ก ตึก 1111
19 ป.1ข 4283
20 ป.1ฉ 8535
21 ป.1ซ 3835
22 ป.พิเศษ 1185
23 004 808
24 สามัญ 981
25 วันครู 101
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7844
27 ม.ส.5/36 171
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 300
30 อาคารประสบภัย 43
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 900
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2326
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 760
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 361
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 269
36 เบ็ดเสร็จ ก. 483
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 656
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 117
39 อาคารเรียน 316/39 23
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 67
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 24
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 87
44 พิเศษ 1 ชั้น 597
45 พิเศษ 2 ชั้น 234
46 พิเศษ 3 ชั้น 153
47 พิเศษ 4 ชั้น 242
48 พิเศษ 5 ชั้น 92
49 พิเศษ 6 ชั้น 45
50 พิเศษ 7 ชั้น 50
51 เบ็ดเสร็จ ข. 357
52 CS213A 72
53 418,418ค,418ก 118
54 208 144
55 212 95
56 106ต 98
57 CS208B 49
58 กึ่งถาวร 949
59 CS213B 103
60 CS217B 39
61 CS217 25
62 CS220,CS317 15
63 อาคารอนุบาล 1365
64 สพฐ.1 50
65 กึ่งถาวร 65
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 210
67 สปช.105/29(พิเศษ) 45
68 ศก.01 74
69 ศก.104ก 21
70 อบจ.สห. 94
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 3
72 ศก.04 134
73 จังหวัด 002 116
74 005 7
75 พย.02 12
76 พย.01 29
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 25
78 216 ล/57-ก 521
79 216 ล/57-ข 12
80 212 ล/57-ก 52
81 212 ล/57-ข 18
82 318 ล/55-ก 63
83 318 ล/55-ข 23
84 324 ล/55-ก 49
85 324 ล/55-ข 18
86 108 ล/30 43
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 12
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 2
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 386
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 23
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 13
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 1
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 9
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 14
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 47
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 8
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 3
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 2
99 สปช. 206/26 4
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 14
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 7