ย้อนกลับ อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1416
2 สปช.102/26 7300
3 สปช.103/26 2496
4 สปช.104/26 1914
5 สปช.105/26 4100
6 สปช.105/29 17466
7 สปช.2/28 1650
8 ส 505(พิเศษ) 157
9 017 3288
10 017 ก 526
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 43
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 5
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 22
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 9
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 14
16 008 920
17 ป.1ก 6895
18 ป.1ก ตึก 1089
19 ป.1ข 4178
20 ป.1ฉ 8218
21 ป.1ซ 3651
22 ป.พิเศษ 1097
23 004 784
24 สามัญ 952
25 วันครู 98
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7641
27 ม.ส.5/36 171
28 ร.ย. 106/43 134
29 ป.1จ. 294
30 อาคารประสบภัย 45
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 906
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2285
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 767
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 368
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 271
36 เบ็ดเสร็จ ก. 482
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 650
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 118
39 อาคารเรียน 316/39 25
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 69
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 26
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 85
44 พิเศษ 1 ชั้น 628
45 พิเศษ 2 ชั้น 239
46 พิเศษ 3 ชั้น 164
47 พิเศษ 4 ชั้น 248
48 พิเศษ 5 ชั้น 99
49 พิเศษ 6 ชั้น 56
50 พิเศษ 7 ชั้น 49
51 เบ็ดเสร็จ ข. 362
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 111
54 208 137
55 212 92
56 106ต 94
57 CS208B 50
58 กึ่งถาวร 955
59 CS213B 102
60 CS217B 37
61 CS217 27
62 CS220,CS317 16
63 อาคารอนุบาล 1626
64 สพฐ.1 54
65 กึ่งถาวร 114
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 223
67 สปช.105/29(พิเศษ) 48
68 ศก.01 80
69 ศก.104ก 21
70 อบจ.สห. 108
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
72 ศก.04 153
73 จังหวัด 002 143
74 005 8
75 พย.02 16
76 พย.01 36
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 59
78 216 ล/57-ก 523
79 216 ล/57-ข 21
80 212 ล/57-ก 96
81 212 ล/57-ข 31
82 318 ล/55-ก 98
83 318 ล/55-ข 37
84 324 ล/55-ก 77
85 324 ล/55-ข 26
86 108 ล/30 53
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 72
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 14
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 727
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 43
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 27
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 16
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 24
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 24
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 100
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 26
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 13
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 4
99 สปช. 206/26 8
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 18
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 14