อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1367
2 สปช.102/26 6965
3 สปช.103/26 2348
4 สปช.104/26 1667
5 สปช.105/26 4126
6 สปช.105/29 16820
7 สปช.2/28 1636
8 ส 505(พิเศษ) 172
9 017 3379
10 017 ก 531
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 25
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 1
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 9
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 3
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 6
16 008 956
17 ป.1ก 7030
18 ป.1ก ตึก 1122
19 ป.1ข 4341
20 ป.1ฉ 8738
21 ป.1ซ 3946
22 ป.พิเศษ 1227
23 004 824
24 สามัญ 998
25 วันครู 100
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 8021
27 ม.ส.5/36 174
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 304
30 อาคารประสบภัย 40
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 892
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2345
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 759
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 354
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 266
36 เบ็ดเสร็จ ก. 500
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 650
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 115
39 อาคารเรียน 316/39 23
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 66
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 16
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 24
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 87
44 พิเศษ 1 ชั้น 564
45 พิเศษ 2 ชั้น 231
46 พิเศษ 3 ชั้น 154
47 พิเศษ 4 ชั้น 221
48 พิเศษ 5 ชั้น 87
49 พิเศษ 6 ชั้น 37
50 พิเศษ 7 ชั้น 50
51 เบ็ดเสร็จ ข. 351
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 120
54 208 145
55 212 100
56 106ต 97
57 CS208B 48
58 กึ่งถาวร 954
59 CS213B 101
60 CS217B 39
61 CS217 25
62 CS220,CS317 14
63 อาคารอนุบาล 1224
64 สพฐ.1 48
65 กึ่งถาวร 44
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 199
67 สปช.105/29(พิเศษ) 47
68 ศก.01 73
69 ศก.104ก 26
70 อบจ.สห. 85
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 2
72 ศก.04 116
73 จังหวัด 002 95
74 005 7
75 พย.02 11
76 พย.01 21
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 16
78 216 ล/57-ก 532
79 216 ล/57-ข 9
80 212 ล/57-ก 23
81 212 ล/57-ข 8
82 318 ล/55-ก 43
83 318 ล/55-ข 12
84 324 ล/55-ก 31
85 324 ล/55-ข 10
86 108 ล/30 21
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 4
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 1
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 279
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 15
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 10
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 1
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 3
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 11
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 22
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 3
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 2
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 2
99 สปช. 206/26 2
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 13
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 6