อาคารอเนกประสงค์
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2872
2 สปช.202/26 8021
3 สปช.203/26 2265
4 สปช.204/26 418
5 สปช.205/26 1844
6 สปช.206/26 934
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 71
8 312 5444
9 313 315
10 สามัญ/336 1634
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 18644
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1139
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 252
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 85
15 อาคารหอประชุม 100/27 1570
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 757
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1286
18 พิเศษ 1389
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 407
20 005, ป005 116
21 โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 435
22 102/27(ตอกเข็ม) 119
23 204/27 39
24 306 ล/27 20
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 195
26 ศก.23 15
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 14
28 พย.05 2
29 สปจ.1/24 5
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 49
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 12