อาคารอเนกประสงค์
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2846
2 สปช.202/26 8007
3 สปช.203/26 2274
4 สปช.204/26 425
5 สปช.205/26 1842
6 สปช.206/26 923
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 73
8 312 5386
9 313 310
10 สามัญ/336 1603
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 18987
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1198
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 254
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 90
15 อาคารหอประชุม 100/27 1586
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 750
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1308
18 พิเศษ 1418
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 413
20 005, ป005 117
21 โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 460
22 102/27(ตอกเข็ม) 121
23 204/27 38
24 306 ล/27 21
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 208
26 ศก.23 24
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 18
28 พย.05 5
29 สปจ.1/24 6
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 75
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 24