อาคารอเนกประสงค์
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2875
2 สปช.202/26 8043
3 สปช.203/26 2274
4 สปช.204/26 425
5 สปช.205/26 1851
6 สปช.206/26 918
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 71
8 312 5361
9 313 309
10 สามัญ/336 1592
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 19787
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1243
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 262
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 96
15 อาคารหอประชุม 100/27 1615
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 767
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1367
18 พิเศษ 1518
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 417
20 005, ป005 117
21 โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 486
22 102/27(ตอกเข็ม) 119
23 204/27 38
24 306 ล/27 21
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 221
26 ศก.23 26
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 18
28 พย.05 6
29 สปจ.1/24 7
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 118
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 31