ย้อนกลับ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2915
2 สปช.202/26 8143
3 สปช.203/26 2283
4 สปช.204/26 421
5 สปช.205/26 1882
6 สปช.206/26 908
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 78
8 312 5301
9 313 306
10 สามัญ/336 1562
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 21630
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1404
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 294
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 112
15 อาคารหอประชุม 100/27 1676
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 790
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1429
18 พิเศษ 1698
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 419
20 005, ป005 115
21 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 552
22 102/27(ตอกเข็ม) 117
23 204/27 38
24 306 ล/27 26
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 243
26 ศก.23 47
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 21
28 พย.05 10
29 สปจ.1/24 9
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 250
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 80
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 274
33 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 16