บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3350
2 สปช.302/28 683
3 สปช.303/28 893
4 กรมสามัญ 16327
5 องค์การฯ 10225
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5757
7 ร.ย.304/43 167
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 219
9 บ้านพักครู 203/27 3340
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1414
11 บ้านพักครู 206 495
12 บ้านพักครู 207 541
13 พิเศษ 739
14 ศก.14 51
15 สปช.205/26 183
16 สปช.304/28 9
17 พย.06 3