บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3562
2 สปช.302/28 632
3 สปช.303/28 890
4 กรมสามัญ 15582
5 องค์การฯ 9681
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5344
7 ร.ย.304/43 166
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 236
9 บ้านพักครู 203/27 3704
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1745
11 บ้านพักครู 206 546
12 บ้านพักครู 207 678
13 พิเศษ 708
14 ศก.14 71
15 สปช.205/26 295
16 สปช.304/28 14
17 พย.06 9