ย้อนกลับ บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3624
2 สปช.302/28 623
3 สปช.303/28 888
4 กรมสามัญ 15452
5 องค์การฯ 9581
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5324
7 ร.ย.304/43 167
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 245
9 บ้านพักครู 203/27 3755
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1763
11 บ้านพักครู 206 546
12 บ้านพักครู 207 722
13 พิเศษ 697
14 ศก.14 85
15 สปช.205/26 293
16 สปช.304/28 14
17 พย.06 10