บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3426
2 สปช.302/28 657
3 สปช.303/28 881
4 กรมสามัญ 15979
5 องค์การฯ 9957
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5608
7 ร.ย.304/43 165
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 220
9 บ้านพักครู 203/27 3453
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1491
11 บ้านพักครู 206 511
12 บ้านพักครู 207 572
13 พิเศษ 720
14 ศก.14 62
15 สปช.205/26 210
16 สปช.304/28 9
17 พย.06 6