บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3592
2 สปช.302/28 628
3 สปช.303/28 889
4 กรมสามัญ 15532
5 องค์การฯ 9648
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5337
7 ร.ย.304/43 167
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 240
9 บ้านพักครู 203/27 3721
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1749
11 บ้านพักครู 206 547
12 บ้านพักครู 207 698
13 พิเศษ 708
14 ศก.14 80
15 สปช.205/26 297
16 สปช.304/28 14
17 พย.06 9