บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3510
2 สปช.302/28 648
3 สปช.303/28 885
4 กรมสามัญ 15814
5 องค์การฯ 9803
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5567
7 ร.ย.304/43 166
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 221
9 บ้านพักครู 203/27 3561
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1600
11 บ้านพักครู 206 519
12 บ้านพักครู 207 599
13 พิเศษ 726
14 ศก.14 69
15 สปช.205/26 247
16 สปช.304/28 9
17 พย.06 7