บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3573
2 สปช.302/28 628
3 สปช.303/28 888
4 กรมสามัญ 15564
5 องค์การฯ 9662
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5327
7 ร.ย.304/43 168
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 238
9 บ้านพักครู 203/27 3711
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1746
11 บ้านพักครู 206 548
12 บ้านพักครู 207 682
13 พิเศษ 707
14 ศก.14 73
15 สปช.205/26 296
16 สปช.304/28 14
17 พย.06 9