ย้อนกลับ บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3675
2 สปช.302/28 620
3 สปช.303/28 897
4 กรมสามัญ 15322
5 องค์การฯ 9467
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5277
7 ร.ย.304/43 165
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 264
9 บ้านพักครู 203/27 3781
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1788
11 บ้านพักครู 206 520
12 บ้านพักครู 207 771
13 พิเศษ 686
14 ศก.14 91
15 สปช.205/26 305
16 สปช.304/28 10
17 พย.06 10