บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3542
2 สปช.302/28 640
3 สปช.303/28 892
4 กรมสามัญ 15658
5 องค์การฯ 9755
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5491
7 ร.ย.304/43 166
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 225
9 บ้านพักครู 203/27 3619
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1687
11 บ้านพักครู 206 529
12 บ้านพักครู 207 645
13 พิเศษ 718
14 ศก.14 69
15 สปช.205/26 270
16 สปช.304/28 11
17 พย.06 9