บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3428
2 สปช.302/28 657
3 สปช.303/28 881
4 กรมสามัญ 15969
5 องค์การฯ 9949
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5600
7 ร.ย.304/43 165
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 220
9 บ้านพักครู 203/27 3456
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1500
11 บ้านพักครู 206 510
12 บ้านพักครู 207 572
13 พิเศษ 727
14 ศก.14 63
15 สปช.205/26 213
16 สปช.304/28 9
17 พย.06 6