บ้่านพักภารโรง
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.304/28 1012
2 อื่น อื่น 2739
3 บ้านพักภารโรง/32 740