ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30620
2 สปช.602/26 2191
3 สปช.603/29 1373
4 401 3759
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2672
6 อื่น อื่น 16089
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4366
8 สปช.604/45 3863
9 สปช. 605/45 451
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1528
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 915
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1123
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 936
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3965
15 สปช.604/2526 78
16 สามัญ 262
17 พย.07 6
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 17