ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30619
2 สปช.602/26 2178
3 สปช.603/29 1297
4 401 3950
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2807
6 อื่น อื่น 15514
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4264
8 สปช.604/45 3500
9 สปช. 605/45 379
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1084
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 633
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 788
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 676
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2832
15 สปช.604/2526 62
16 สามัญ 203
17 พย.07 3