ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30586
2 สปช.602/26 2183
3 สปช.603/29 1338
4 401 3874
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2756
6 อื่น อื่น 15738
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4266
8 สปช.604/45 3665
9 สปช. 605/45 404
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1226
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 740
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 901
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 758
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3310
15 สปช.604/2526 65
16 สามัญ 227
17 พย.07 6