ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30514
2 สปช.602/26 2180
3 สปช.603/29 1377
4 401 3740
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2654
6 อื่น อื่น 16175
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4396
8 สปช.604/45 3891
9 สปช. 605/45 457
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1597
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 958
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1164
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 966
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4090
15 สปช.604/2526 83
16 สามัญ 266
17 พย.07 7
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 34