ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30563
2 สปช.602/26 2182
3 สปช.603/29 1360
4 401 3824
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2725
6 อื่น อื่น 15880
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4318
8 สปช.604/45 3743
9 สปช. 605/45 422
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1315
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 806
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 976
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 822
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3529
15 สปช.604/2526 73
16 สามัญ 231
17 พย.07 6