ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30619
2 สปช.602/26 2192
3 สปช.603/29 1368
4 401 3776
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2691
6 อื่น อื่น 15957
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4350
8 สปช.604/45 3818
9 สปช. 605/45 445
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1390
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 870
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1088
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 913
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3677
15 สปช.604/2526 77
16 สามัญ 248
17 พย.07 6
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 2