ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30619
2 สปช.602/26 2176
3 สปช.603/29 1305
4 401 3945
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2803
6 อื่น อื่น 15510
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4261
8 สปช.604/45 3506
9 สปช. 605/45 384
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1086
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 635
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 791
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 678
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2839
15 สปช.604/2526 62
16 สามัญ 204
17 พย.07 4