ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30654
2 สปช.602/26 2165
3 สปช.603/29 1212
4 401 4032
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2875
6 อื่น อื่น 15474
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4270
8 สปช.604/45 3214
9 สปช. 605/45 320
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 934
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 503
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 673
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 584
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2535
15 สปช.604/2526 52
16 สามัญ 163
17 พย.07 2