ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30627
2 สปช.602/26 2192
3 สปช.603/29 1371
4 401 3763
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2684
6 อื่น อื่น 16018
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4357
8 สปช.604/45 3841
9 สปช. 605/45 447
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1451
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 890
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1104
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 918
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3846
15 สปช.604/2526 77
16 สามัญ 253
17 พย.07 6
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 10