เรือนเพาะชำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 พ.1 580
2 พ.2 39
3 อื่น อื่น 1851