เรือนเพาะชำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 พ.1 595
2 พ.2 40
3 อื่น อื่น 1860