บ่อน้ำตื้น
ที่
แบบ
จำนวน
1 บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย) 415
2 อื่น ๆ 1113