รั้ว
ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1515
2 รั้วคอนกรีต 15061
3 รั้วตาข่าย 475
4 อื่น อื่น 743