รั้ว
ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1519
2 รั้วคอนกรีต 14917
3 รั้วตาข่าย 466
4 อื่น อื่น 711