ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1462
2 รั้วคอนกรีต 15342
3 รั้วตาข่าย 497
4 อื่น อื่น 823