รั้ว
ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1520
2 รั้วคอนกรีต 14818
3 รั้วตาข่าย 464
4 อื่น อื่น 696