รั้ว
ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1535
2 รั้วคอนกรีต 14440
3 รั้วตาข่าย 448
4 อื่น อื่น 635