รั้ว
ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1514
2 รั้วคอนกรีต 15008
3 รั้วตาข่าย 472
4 อื่น อื่น 729