ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 14124
2 ถนนลาดยาง 678
3 ถนนลูกรัง 858