ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 14126
2 ถนนลาดยาง 678
3 ถนนลูกรัง 857