ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 13491
2 ถนนลาดยาง 658
3 ถนนลูกรัง 878