ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 13480
2 ถนนลาดยาง 658
3 ถนนลูกรัง 879