ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 14228
2 ถนนลาดยาง 677
3 ถนนลูกรัง 852