ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 13992
2 ถนนลาดยาง 680
3 ถนนลูกรัง 861