ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 13303
2 ถนนลาดยาง 649
3 ถนนลูกรัง 902