บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 253
2 สปช. 26
3 อื่น ๆ 780
4 หอนอนมาตรฐาน 26 28
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 88
6 หอนอนนักเรียน 38 13
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 445
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 54
9 หอนอนจุ 8 คน 38
10 หอนอนจุ 12 คน 17
11 หอนอน 3ช 9
12 หอ(ภปร) 4