บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 274
2 สปช. 27
3 อื่น ๆ 809
4 หอนอนมาตรฐาน 26 30
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 86
6 หอนอนนักเรียน 38 15
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 439
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 55
9 หอนอนจุ 8 คน 41
10 หอนอนจุ 12 คน 39
11 หอนอน 3ช 9
12 หอ(ภปร) 4