บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 307
2 สปช. 27
3 อื่น ๆ 857
4 หอนอนมาตรฐาน 26 31
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 89
6 หอนอนนักเรียน 38 17
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 455
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 56
9 หอนอนจุ 8 คน 44
10 หอนอนจุ 12 คน 37
11 หอนอน 3ช 9
12 หอ(ภปร) 4