รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101713 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 010241 ลันตาราชประชาอุทิศ
2 010242 คลองยางประชานุสรณ์
3 010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
4 010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา
5 010237 พนมเบญจา
6 010246 อ่าวลึกประชาสรรค์
7 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล
8 010235 เมืองกระบี่
9 010238 สินปุนคุณวิชญ์
10 010247 คลองหินพิทยาคม
11 010236 หนองทะเลวิทยา
12 010239 เขาดินประชานุกูล
13 010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
14 010248 ปลายพระยาวิทยาคม
15 010249 ลำทับประชานุเคราะห์
16 010250 เหนือคลองประชาบำรุง
17 140330 วิเชียรมาตุ
18 140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง
19 140332 น้ำผุด
20 140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
21 140334 สภาราชินี 2
22 140335 วิเชียรมาตุ 3
23 140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
24 140339 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
25 140340 วิเชียรมาตุ 2
26 140341 ตรังรังสฤษฎ์
27 140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์
28 140343 คันธพิทยาคาร
29 140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์
30 140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข
31 140355 นาโยงวิทยาคม
32 140357 หาดสำราญวิทยาคม
33 140336 กันตังพิทยากร
34 140337 กันตังรัษฎาศึกษา
35 140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์
36 140346 ห้วยยอด
37 140347 สามัคคีศึกษา
38 140348 ห้วยนางราษฎร์บำรุง
39 140349 ลำภูราเรืองวิทย์
40 140350 ในเตาพิทยาคม
41 140351 บางดีวิทยาคม
42 140352 วังวิเศษ
43 140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
44 140356 รัษฎา