รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101714 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 330176 เกาะยาววิทยา
2 330177 กะปงพิทยาคม
3 330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
4 330180 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
5 330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา
6 330174 ดีบุกพังงาวิทยายน
7 330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
8 330175 สตรีพังงา
9 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต
10 330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
11 330184 ทับปุดวิทยา
12 330185 ท้ายเหมืองวิทยา
13 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา
14 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย
15 400059 สตรีภูเก็ต
16 400060 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17 400061 กะทู้วิทยา
18 400062 เมืองถลาง
19 400063 เชิงทะเลวิทยาคม
20 400064 วีรสตรีอนุสรณ์
21 460093 พิชัยรัตนาคาร
22 460094 สตรีระนอง
23 460096 ละอุ่นวิทยาคาร
24 460097 กะเปอร์วิทยา
25 460098 กระบุรีวิทยา
26 460099 ปากจั่นวิทยา
27 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์