รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101725 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 051089 ขอนแก่นวิทยายน
2 051090 กัลยาณวัตร
3 051091 แก่นนครวิทยาลัย
4 051092 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
5 051093 สาวะถีพิทยาสรรพ์
6 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์
7 051095 นครขอนแก่น
8 051097 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
9 051098 ขอนแก่นวิทยาลัย
10 051099 สีหราชเดโชชัย
11 051100 ขอนแก่นพัฒนศึกษา
12 051101 ขอนแก่นวิทยายน 2
13 051103 ขอนแก่นวิทยายน 3
14 051104 แก่นนครวิทยาลัย 2
15 051096 ขามแก่นนคร
16 051107 ฝางวิทยายน
17 051109 ป่าหวายวิทยายน
18 051110 ประชารัฐวิทยาเสริม
19 051146 บ้านไผ่
20 051147 บ้านลานวิทยาคม
21 051148 บ้านไผ่ศึกษา
22 051149 บ้านไผ่พิทยาคม
23 051151 เปือยน้อยศึกษา
24 051152 กู่ทองพิทยาลัย
25 051171 มัญจาศึกษา
26 051172 คำแคนวิทยาคม
27 051173 โคกนางามพิทยาสรรพ์
28 051174 มัธยมโพนเพ็ก
29 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
30 051176 ท่าศาลาประชานุสรณ์
31 051177 ชนบทศึกษา
32 051179 ประชารัฐพัฒนาการ
33 051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา
34 051189 บ้านแฮดศึกษา
35 051190 หนองขามพิทยาคม
36 051153 พล
37 051155 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
38 051156 โนนข่าวิทยา
39 051157 พลพัฒนศึกษา
40 051158 แวงใหญ่วิทยาคม
41 051159 โนนสะอาดวิทยาคาร
42 051160 แวงน้อยศึกษา
43 051161 ท่านางแนววิทยายน
44 051162 ก้านเหลืองวิทยาคม
45 051163 หนองสองห้องวิทยา
46 051164 ไตรคามวิทยา
47 051165 เบญจมิตรวิทยา
48 051166 ศรีหนองกาววิทยา
49 051191 โนนศิลาวิทยาคม
50 051192 สันติพัฒนกิจวิทยา
51 051128 น้ำพองศึกษา
52 051129 ดงมันพิทยาคม
53 051130 บัวใหญ่พิทยาคม
54 051131 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
55 051132 พังทุยพัฒนศึกษา
56 051134 ม่วงหวานพัฒนศึกษา
57 051137 ลำน้ำพอง
58 051139 บึงไทรพิทยาคม
59 051140 บัวแก้วพิทยาคม
60 051138 อุบลรัตน์พิทยาคม
61 051142 ศรีกระนวนวิทยาคม
62 051143 ยางคำพิทยาคม
63 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
64 051180 เขาสวนกวางวิทยานุกูล
65 051182 ดงบังวิทยายน
66 051112 หนองเรือวิทยา
67 051113 จระเข้วิทยายน
68 051114 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
69 051115 ชุมแพศึกษา
70 051117 จตุรมิตรวิทยาคาร
71 051118 ขัวเรียงศึกษา
72 051120 ชุมแพพิทยาคม
73 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร
74 051122 ชุมแพวิทยายน
75 051124 นาจานศึกษา
76 051125 ผาขามวิทยายน
77 051126 หนองตาไก้ศึกษา
78 051127 ซำยางวิทยายน
79 051167 ภูเวียงวิทยาคม
80 051168 กุดขอนแก่นวิทยาคม
81 051169 เวียงวงกตวิทยาคม
82 051170 เวียงนครวิทยาคม
83 051183 ภูผาม่าน
84 051188 หนองนาคำวิทยาคม