รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3701 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 750028 บ้านกุดปลาดุก
2 750029 บ้านวังแคน
3 750037 บ้านนาสีนวน
4 750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
5 750040 บ้านนาเมือง
6 750017 โคกศรีหนองคลอง
7 750016 บ้านสามัคคีพัฒนา
8 750013 บ้านไก่คำ
9 750014 บ่อบุโปโล
10 750015 บ้านไร่สมบูรณ์
11 750018 บ้านโคกค่าย
12 750050 บ้านคึมใหญ่
13 750053 บ้านภูเขาขาม
14 750055 บ้านดอนไร่
15 750056 บ้านหนองเม็ก
16 750057 บ้านนาคำ
17 750054 บ้านหัวภู
18 750078 บ้านดอนเมย
19 750077 บ้านหนองปลิง
20 750081 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
21 750080 หนองนาเทิงโนนผึ้ง
22 750079 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
23 750076 บ้านเชือก
24 750051 นาแต้โคกสำราญ
25 750052 บ้านกุดน้ำกิน
26 750033 บ้านเหล่าหนาด
27 750027 นาผือโคกกอก
28 750030 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
29 750031 บ้านโคกสูง
30 750032 บ้านนาเรือง
31 750046 บ้านนายม
32 750047 บ้านนาเยีย
33 750049 หนองแห่โนนสมบูรณ์
34 750048 บ้านนาดอกไม้
35 750034 บ้านโคกช้างฮ้าย
36 750035 บ้านนาโพธิ์
37 750036 บ้านดงสวาง
38 750041 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
39 750039 นาวังกุดตากล้า
40 750045 บ้านนาคำสามัคคี
41 750042 บ้านนาหมอม้า
42 750043 บ้านหนองเรือ
43 750044 แก้งกฐินภูจำปา
44 750010 บ้านดงบังพัฒนา
45 750011 บ้านคำสร้างบ่อ
46 750012 บ้านดอนดู่
47 750008 ชุมชนบ้านน้ำปลีก
48 750006 บ้านโนนโพธิ์
49 750005 โพธิ์ศิลานาหว้า
50 750007 นาห้วยยางสองคอน
51 750024 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
52 750020 บ้านโนนหนามแท่ง
53 750022 โสกโดนคำไหลคำเตย
54 750023 บ้านทับเมย
55 750068 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
56 750025 บ้านเจริญสามัคคี
57 750026 มิ่งมงคล
58 750065 บ้านดอนแดง
59 750069 บ้านโนนจาน
60 750002 เมืองอำนาจเจริญ
61 750063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
62 750001 อนุบาลอำนาจเจริญ
63 750003 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)
64 750082 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
65 750083 บ้านถ่อนใหญ่
66 750085 บ้านก่อนาดี
67 750084 บ้านโคกก่องนคร
68 750058 สร้างนกทาดอนหวาย
69 750074 บ้านโนนดู่
70 750075 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
71 750062 ขามนาเพียงโคกยาว
72 750061 บ้านบาก
73 750059 พัฒนาสามัคคี
74 750060 บ้านดงสีโท
75 750070 คำมะเบื่อแสงเพชร
76 750064 ห้วยไร่หาดทรายมูล
77 750066 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
78 750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล
79 750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
80 750072 บ้านหนองบัวสงยาง
81 750093 บ้านคำแก้ว
82 750094 บ้านคำเดือย
83 750096 บ้านโคกจักจั่น
84 750098 ดงแสนแก้วดงสำราญ
85 750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
86 750102 นาเจริญหนองแดง
87 750103 บ้านโคกก่ง
88 750104 บ้านบุ่งเขียว
89 750105 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
90 750106 บ้านหินกองสามัคคี
91 750107 บ้านพุทธรักษา
92 750108 บ้านนางาม
93 750110 บ้านโสกกระแต้
94 750091 ชุมชนโคกสารวิทยา
95 750092 บ้านคันสูง
96 750109 บ้านหินขัน
97 750099 บ้านโนนกุง
98 750086 อนุบาลชานุมาน
99 750087 บ้านนาสีดา
100 750088 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
101 750089 เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
102 750090 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
103 750097 บ้านหินสิ่ว
104 750100 บ้านหนองแมงดา
105 750101 บ้านห้วยทม
106 750119 สามแยกผดุงวิทย์
107 750121 บ้านคำโพน
108 750125 บ้านนิคม
109 750120 บ้านโค้งอร่าม
110 750124 บ้านหินเกิ้ง
111 750122 บ้านหินกอง(บ้านนามน)
112 750116 บ้านสามัคคี
113 750132 บ้านโคกพระวินัยดี
114 750144 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
115 750117 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
116 750141 บ้านคำย่านาง
117 750111 อนุบาลปทุมราชวงศา
118 750113 บ้านหนองแสง
119 750115 บ้านห้วยงูเหลือม
120 750112 บ้านทวีผล
121 750114 บ้านโนนสำราญ
122 750145 บ้านโนนงาม
123 750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
124 750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
125 750138 บ้านชูชาติ
126 750133 บ้านลือนาคำ
127 750135 บ้านแสนสุข
128 750137 บ้านโสกใหญ่
129 750139 บ้านเกษมสุข
130 750134 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
131 750143 บ้านสงยางนาตากล้า
132 750142 หนองข่าป่าหวาย
133 750140 บ้านหนองไฮ
134 750118 บ้านตาด
135 750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
136 750129 บ้านหนองสะโน
137 750131 บ้านคำน้อย
138 750128 บ้านสว่างใต้
139 750130 บ้านดอนดู่
140 750123 บ้านดอนชาด
141 750127 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
142 750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
143 750156 บ้านจานลาน
144 750157 บ้านโนนหวางโนนกุง
145 750158 บ้านผึ้ง
146 750159 บ้านดอนแดงนาโนน
147 750160 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
148 750161 อุ่มยางหนองดั่ง
149 750162 บ้านนาแวงหนองหัวลิง
150 750151 บ้านม่วงสวาสดิ์
151 750147 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
152 750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
153 750163 บ้านนาสะแบง
154 750150 ชุมชนบ้านเสารีก
155 750152 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)
156 750164 ไม้กลอนดอนหวาย
157 750165 บ้านโพนเมือง
158 750166 บ้านโนนทุ่งดอนชาด
159 750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี
160 750168 โนนสูงโคกกลาง
161 750169 บ้านถ่อนดอนม่วง
162 750170 บ้านนายูง
163 750154 บ้านจิก
164 750190 บ้านโคกกลางเหนือ
165 750191 บ้านโนนสูง
166 750192 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
167 750193 บ้านห่องเตย
168 750177 บ้านโพนทอง
169 750178 บ้านโป่งหิน
170 750179 บ้านหนองโนสวนโคก
171 750188 บ้านนาหนองใหญ่
172 750189 บ้านศรีราชา
173 750184 ชุมชนไร่สีสุก
174 750176 บ้านหนองคล้า
175 750172 บ้านบก
176 750173 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
177 750174 บ้านคึมข่า
178 750175 บ้านนาสะอาด
179 750171 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
180 750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
181 750186 บ้านสมสะอาดเนินกุง
182 750187 บ้านโนนสมบูรณ์
183 750180 บ้านหนองไฮ
184 750181 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
185 750182 บ้านนาอุดม
186 750183 บ้านดอนหมู
187 750199 บ้านหนองแคน
188 750204 ชุมชนบ้านคำพระ
189 750205 โคกชาดกลางท่าโพธิ์
190 750206 บ้านท่ายางชุม
191 750208 บ้านโนนหนามแท่ง
192 750209 บ้านโนนเมือง
193 750197 บ้านดู่พัฒนา
194 750200 บ้านเป้า
195 750201 หัวดงหนองคลอง
196 750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
197 750196 บ้านชาด
198 750232 ชุมชนบ้านจิกดู่
199 750233 บ้านโพนขวาว
200 750234 บ้านโนนผักหวาน
201 750235 บ้านหนองเทา
202 750236 หนองยอดู่ในวิทยา
203 750210 บ้านขุมเหล็ก
204 750211 คุรุประชาสรรค์
205 750212 บ้านชะแงะ
206 750213 บ้านโนนค้อทุ่ง
207 750215 บ้านโพนเมืองน้อย
208 750216 บ้านเหล่าขวาว
209 750217 บ้านเวียงหลวง
210 750231 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
211 750207 ประชารัฐวิทยา
212 750227 บ้านหนองแสง
213 750229 บ้านเสียว
214 750218 บ้านคำข่า
215 750219 บ้านคำน้อย
216 750220 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
217 750221 บ้านโนนแคน
218 750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยา
219 750223 บ้านสร้างถ่อ
220 750224 บ้านใหม่พัฒนา
221 750195 บ้านโคกเลาะ
222 750214 บ้านหนองแก้ว
223 750198 บ้านโนนค้อ
224 750202 บ้านบ่อชะเนง
225 750203 บ้านคำเจริญ
226 750226 บ้านหนองขอน
227 750228 บ้านโสกท่าวังหิน
228 750230 บ้านหัวตะพาน
229 750244 บ้านกุงชัย
230 750246 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
231 750249 บ้านเหล่าฝ้าย
232 750248 บ้านหนองยาง
233 750247 ดอนชีหนองมะยอด
234 750245 บ้านจอกพัฒนา
235 750239 บ้านดงมะยางหนองนกหอ
236 750243 บ้านแยหนองแคน
237 750238 บ้านโคกกลาง
238 750237 บ้านกุดสิม
239 750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
240 750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
241 750252 บ้านน้ำท่วม
242 750241 ประชาสามัคคี
243 750256 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
244 750240 บ้านน้ำซับ
245 750261 บ้านเหล่าเลิง
246 750260 บ้านไร่ขี
247 750258 บ้านนาอุดม
248 750259 บ้านฟ้าห่วน
249 750254 บ้านหนองไผ่
250 750255 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
251 750253 บ้านยางช้า
252 750285 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ