รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3701 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 750028 บ้านกุดปลาดุก
2 750029 บ้านวังแคน
3 750037 บ้านนาสีนวน
4 750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
5 750040 บ้านนาเมือง
6 750017 โคกศรีหนองคลอง
7 750016 บ้านสามัคคีพัฒนา
8 750013 บ้านไก่คำ
9 750014 บ่อบุโปโล
10 750015 บ้านไร่สมบูรณ์
11 750018 บ้านโคกค่าย
12 750050 บ้านคึมใหญ่
13 750053 บ้านภูเขาขาม
14 750055 บ้านดอนไร่
15 750056 บ้านหนองเม็ก
16 750057 บ้านนาคำ
17 750054 บ้านหัวภู
18 750078 บ้านดอนเมย
19 750077 บ้านหนองปลิง
20 750081 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
21 750080 หนองนาเทิงโนนผึ้ง
22 750079 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
23 750076 บ้านเชือก
24 750051 นาแต้โคกสำราญ
25 750052 บ้านกุดน้ำกิน
26 750033 บ้านเหล่าหนาด
27 750027 นาผือโคกกอก
28 750030 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
29 750031 บ้านโคกสูง
30 750032 บ้านนาเรือง
31 750046 บ้านนายม
32 750047 บ้านนาเยีย
33 750049 หนองแห่โนนสมบูรณ์
34 750048 บ้านนาดอกไม้
35 750034 บ้านโคกช้างฮ้าย
36 750035 บ้านนาโพธิ์
37 750036 บ้านดงสวาง
38 750041 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
39 750039 นาวังกุดตากล้า
40 750045 บ้านนาคำสามัคคี
41 750042 บ้านนาหมอม้า
42 750043 บ้านหนองเรือ
43 750044 แก้งกฐินภูจำปา
44 750010 บ้านดงบังพัฒนา
45 750011 บ้านคำสร้างบ่อ
46 750012 บ้านดอนดู่
47 750008 ชุมชนบ้านน้ำปลีก
48 750006 บ้านโนนโพธิ์
49 750005 โพธิ์ศิลานาหว้า
50 750007 นาห้วยยางสองคอน
51 750024 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
52 750020 บ้านโนนหนามแท่ง
53 750022 โสกโดนคำไหลคำเตย
54 750023 บ้านทับเมย
55 750068 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
56 750025 บ้านเจริญสามัคคี
57 750026 มิ่งมงคล
58 750065 บ้านดอนแดง
59 750069 บ้านโนนจาน
60 750002 เมืองอำนาจเจริญ
61 750063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
62 750001 อนุบาลอำนาจเจริญ
63 750003 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)
64 750082 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
65 750083 บ้านถ่อนใหญ่
66 750085 บ้านก่อนาดี
67 750084 บ้านโคกก่องนคร
68 750058 สร้างนกทาดอนหวาย
69 750074 บ้านโนนดู่
70 750075 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
71 750062 ขามนาเพียงโคกยาว
72 750061 บ้านบาก
73 750059 พัฒนาสามัคคี
74 750060 บ้านดงสีโท
75 750070 คำมะเบื่อแสงเพชร
76 750019 บ้านโคกสว่าง
77 750064 ห้วยไร่หาดทรายมูล
78 750066 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
79 750067 บ้านหนองแสง
80 750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล
81 750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
82 750072 บ้านหนองบัวสงยาง
83 750093 บ้านคำแก้ว
84 750094 บ้านคำเดือย
85 750096 บ้านโคกจักจั่น
86 750098 ดงแสนแก้วดงสำราญ
87 750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
88 750102 นาเจริญหนองแดง
89 750103 บ้านโคกก่ง
90 750104 บ้านบุ่งเขียว
91 750105 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
92 750106 บ้านหินกองสามัคคี
93 750107 บ้านพุทธรักษา
94 750108 บ้านนางาม
95 750110 บ้านโสกกระแต้
96 750091 ชุมชนโคกสารวิทยา
97 750092 บ้านคันสูง
98 750109 บ้านหินขัน
99 750099 บ้านโนนกุง
100 750086 อนุบาลชานุมาน
101 750087 บ้านนาสีดา
102 750088 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
103 750089 เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
104 750090 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
105 750097 บ้านหินสิ่ว
106 750100 บ้านหนองแมงดา
107 750101 บ้านห้วยทม
108 750119 สามแยกผดุงวิทย์
109 750121 บ้านคำโพน
110 750125 บ้านนิคม
111 750120 บ้านโค้งอร่าม
112 750124 บ้านหินเกิ้ง
113 750122 บ้านหินกอง(บ้านนามน)
114 750116 บ้านสามัคคี
115 750132 บ้านโคกพระวินัยดี
116 750144 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
117 750117 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
118 750141 บ้านคำย่านาง
119 750111 อนุบาลปทุมราชวงศา
120 750113 บ้านหนองแสง
121 750115 บ้านห้วยงูเหลือม
122 750112 บ้านทวีผล
123 750114 บ้านโนนสำราญ
124 750145 บ้านโนนงาม
125 750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
126 750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
127 750138 บ้านชูชาติ
128 750133 บ้านลือนาคำ
129 750135 บ้านแสนสุข
130 750137 บ้านโสกใหญ่
131 750139 บ้านเกษมสุข
132 750134 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
133 750143 บ้านสงยางนาตากล้า
134 750142 หนองข่าป่าหวาย
135 750140 บ้านหนองไฮ
136 750118 บ้านตาด
137 750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
138 750129 บ้านหนองสะโน
139 750131 บ้านคำน้อย
140 750128 บ้านสว่างใต้
141 750130 บ้านดอนดู่
142 750123 บ้านดอนชาด
143 750127 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
144 750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
145 750156 บ้านจานลาน
146 750157 บ้านโนนหวางโนนกุง
147 750158 บ้านผึ้ง
148 750159 บ้านดอนแดงนาโนน
149 750160 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
150 750161 อุ่มยางหนองดั่ง
151 750162 บ้านนาแวงหนองหัวลิง
152 750151 บ้านม่วงสวาสดิ์
153 750147 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
154 750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
155 750163 บ้านนาสะแบง
156 750150 ชุมชนบ้านเสารีก
157 750152 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)
158 750164 ไม้กลอนดอนหวาย
159 750165 บ้านโพนเมือง
160 750166 บ้านโนนทุ่งดอนชาด
161 750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี
162 750168 โนนสูงโคกกลาง
163 750169 บ้านถ่อนดอนม่วง
164 750170 บ้านนายูง
165 750154 บ้านจิก
166 750190 บ้านโคกกลางเหนือ
167 750191 บ้านโนนสูง
168 750192 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
169 750193 บ้านห่องเตย
170 750177 บ้านโพนทอง
171 750178 บ้านโป่งหิน
172 750179 บ้านหนองโนสวนโคก
173 750188 บ้านนาหนองใหญ่
174 750189 บ้านศรีราชา
175 750184 ชุมชนไร่สีสุก
176 750176 บ้านหนองคล้า
177 750172 บ้านบก
178 750173 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
179 750174 บ้านคึมข่า
180 750175 บ้านนาสะอาด
181 750171 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
182 750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
183 750186 บ้านสมสะอาดเนินกุง
184 750187 บ้านโนนสมบูรณ์
185 750180 บ้านหนองไฮ
186 750181 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
187 750182 บ้านนาอุดม
188 750183 บ้านดอนหมู
189 750199 บ้านหนองแคน
190 750204 ชุมชนบ้านคำพระ
191 750205 โคกชาดกลางท่าโพธิ์
192 750206 บ้านท่ายางชุม
193 750208 บ้านโนนหนามแท่ง
194 750209 บ้านโนนเมือง
195 750197 บ้านดู่พัฒนา
196 750200 บ้านเป้า
197 750201 หัวดงหนองคลอง
198 750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
199 750196 บ้านชาด
200 750232 ชุมชนบ้านจิกดู่
201 750233 บ้านโพนขวาว
202 750234 บ้านโนนผักหวาน
203 750235 บ้านหนองเทา
204 750236 หนองยอดู่ในวิทยา
205 750210 บ้านขุมเหล็ก
206 750211 คุรุประชาสรรค์
207 750212 บ้านชะแงะ
208 750213 บ้านโนนค้อทุ่ง
209 750215 บ้านโพนเมืองน้อย
210 750216 บ้านเหล่าขวาว
211 750217 บ้านเวียงหลวง
212 750231 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
213 750207 ประชารัฐวิทยา
214 750227 บ้านหนองแสง
215 750229 บ้านเสียว
216 750218 บ้านคำข่า
217 750219 บ้านคำน้อย
218 750220 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
219 750221 บ้านโนนแคน
220 750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยา
221 750223 บ้านสร้างถ่อ
222 750224 บ้านใหม่พัฒนา
223 750195 บ้านโคกเลาะ
224 750214 บ้านหนองแก้ว
225 750198 บ้านโนนค้อ
226 750202 บ้านบ่อชะเนง
227 750203 บ้านคำเจริญ
228 750225 บ้านดอนว่าน
229 750226 บ้านหนองขอน
230 750228 บ้านโสกท่าวังหิน
231 750230 บ้านหัวตะพาน
232 750244 บ้านกุงชัย
233 750246 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
234 750249 บ้านเหล่าฝ้าย
235 750248 บ้านหนองยาง
236 750247 ดอนชีหนองมะยอด
237 750245 บ้านจอกพัฒนา
238 750239 บ้านดงมะยางหนองนกหอ
239 750243 บ้านแยหนองแคน
240 750238 บ้านโคกกลาง
241 750237 บ้านกุดสิม
242 750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
243 750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
244 750252 บ้านน้ำท่วม
245 750241 ประชาสามัคคี
246 750256 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
247 750240 บ้านน้ำซับ
248 750261 บ้านเหล่าเลิง
249 750260 บ้านไร่ขี
250 750258 บ้านนาอุดม
251 750259 บ้านฟ้าห่วน
252 750254 บ้านหนองไผ่
253 750255 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
254 750253 บ้านยางช้า
255 750285 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ