รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4001 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 050001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
2 050002 บ้านโคกแปะ
3 050003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม
4 050004 บ้านเลิง
5 050006 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
6 050089 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
7 050090 บ้านหนองหัววัว
8 050007 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
9 050008 บ้านดอนหญ้านาง
10 050009 บ้านป่าสังข์หนองฮี
11 050010 บ้านป่าเหลื่อม
12 050012 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
13 050013 บ้านดอนหันวิทยาสาร
14 050014 บ้านโนนเขวา
15 050015 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
16 050016 บ้านสว่างมรรคา
17 050018 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
18 050019 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
19 050036 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
20 050040 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
21 050042 บ้านหนองหลุบ
22 050020 ชุมชนบ้านท่าพระ
23 050021 บ้านท่าพระเนาว์
24 050022 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
25 050023 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
26 050024 บ้านหนองบัวดีหมี
27 050025 บ้านหนองแวงบวรวิทย์
28 050026 บ้านห้วยเตยพัฒนา
29 050044 บ้านคำบอน
30 050047 บ้านโนนท่อนวิทยา
31 050048 บ้านบึงแก
32 050049 บ้านหนองค้ากลางฮุง
33 050050 บ้านหนองเบ็ญ
34 050073 สนามบิน
35 050083 อนุบาลขอนแก่น
36 050051 บ้านโคกสีโคกเปี้ย
37 050052 บ้านค้อท่อนน้อย
38 050053 บ้านโนนเรือง
39 050054 บ้านโนนลาน
40 050055 บ้านหินลาดวังตอ
41 050057 บ้านหนองกุงน้อย
42 050058 บ้านหนองปอ
43 050045 บ้านซำจานเนินทอง
44 050115 บ้านตอกแป้น
45 050043 บ้านเหล่าเกวียนหัก
46 050039 บ้านม่วง
47 050041 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
48 050034 บ้านกุดนางทุย
49 050035 บ้านแดงน้อย
50 050037 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
51 050078 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
52 050079 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
53 050081 บ้านหนองขามประชาบำรุง
54 050076 บ้านกอก
55 050077 บ้านโคกฟันโปง
56 050061 บ้านทองหลาง
57 050062 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง
58 050063 บ้านหนองคู
59 050065 บ้านเหล่านาดี
60 050066 บ้านเหล่านางาม
61 050059 บ้านโคกสูงวิทยาคม
62 050027 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
63 050028 บ้านบึงฉิม
64 050029 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
65 050032 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
66 050101 บ้านดงพอง
67 050069 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
68 050070 พระคือหนองโพธิ์วิทยา
69 050031 บ้านเลิงเปือย
70 050071 บ้านหนองแสงโคกน้อย
71 050072 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
72 050075 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
73 050080 บ้านสะอาด
74 050067 บ้านดอนบม
75 050068 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
76 050092 บ้านโกทา
77 050093 บ้านดอนยาง
78 050094 บ้านเต่านอ
79 050095 บ้านโนนม่วง
80 050097 บ้านศิลา
81 050098 บ้านหนองกุงวิทยาคาร
82 050099 บ้านหนองหิน
83 050100 บ้านห้วยชัน
84 050102 บ้านโคกล่าม
85 050104 บ้านโนนกู่
86 050107 บ้านม่วงโป้
87 050109 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
88 050110 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
89 050103 บ้านงิ้ว
90 050105 บ้านโนนรังวิทยาคาร
91 050106 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
92 050108 บ้านลาดนาเพียง
93 050111 บ้านหนองปิง
94 050112 บ้านหินขาว
95 050113 บ้านไก่นา
96 050046 บ้านนาเพียง
97 050114 บ้านโคกนางามปลาเซียม
98 050116 บ้านโนนแต้
99 050118 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
100 050005 บ้านหนองบัวน้อย
101 050088 หนองตูมหนองงูเหลือม
102 050091 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
103 050085 บ้านโคกท่า
104 050086 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
105 050425 บ้านโคกกว้าง
106 050426 โคกงามวิทยาคาร
107 050427 บ้านคำหญ้าแดง
108 050429 บ้านโนนค้อ
109 050433 โนนฆ้องวิทยาคาร
110 050434 พงษ์ภิญโญ 2
111 050435 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
112 050436 หินฮาวคุรุประชาสรรค์
113 050437 ห้วยหว้าวิทยาคม
114 050444 ชุมชนบ้านฝาง
115 050445 บ้านแก่นเท่า
116 050447 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
117 050448 ดอนหันประชารัฐศึกษา
118 050449 สระแก้วราษฎร์บำรุง
119 050450 ไตรมิตรวิทยาคาร
120 050451 เขื่อนกระพี้ศึกษา
121 050452 บ้านค้อ
122 050453 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
123 050454 หนองชาดพิทยาคม
124 050455 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
125 050458 บ้านกระเดื่อง
126 050459 แก่นเท่าพัฒนศึกษา
127 050460 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
128 050462 หินกองวิทยา
129 050463 บ้านหนองคลอง
130 050464 บ้านป่าหวาย
131 050466 บ้านโสกแต้
132 050467 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
133 050442 บ้านบะยาว
134 050443 บ้านโสกม่วงดอนดู่
135 050439 ชุมชนบ้านหนองบัว
136 050441 บ้านนาฝายนาโพธิ์
137 050491 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
138 050493 บ้านชาด
139 050494 บ้านบ่อแก
140 050483 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
141 050484 บ้านโจดใหญ่
142 050485 บ้านดงกลาง
143 050486 บ้านดงเก่า
144 050497 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
145 050492 บ้านโจดศรีวิชัย
146 050498 ชุมชนบ้านพระยืน
147 050499 บ้านแก่นประดู่
148 050500 บ้านนาล้อม
149 050501 บ้านโนนบ่อ
150 050502 บ้านป่าส่าน
151 050503 บ้านป่าหม้อหนองคู
152 050504 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
153 050489 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
154 050487 หนองโพธิ์ประชานุกูล
155 050488 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
156 051087 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
157 051088 บ้านวังโพน
158 050084 หนองไผ่มอดินแดง