รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4201 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 520063 บ้านท่าเปิบ
2 520066 บ้านไผ่โทน
3 520067 บ้านห้วยเหล็ก
4 520068 บ้านตูบโกบ
5 520069 บ้านลาดค้อ
6 520070 บ้านกำพี้
7 520057 บ้านกกดู่
8 520061 บ้านห้วยหวาย
9 520051 บ้านกกทอง
10 520053 บ้านห้วยกระทิง
11 520056 บ้านสวนกล้วย
12 520043 เมืองเลย
13 520009 อนุบาลเลย
14 520002 บ้านก้างปลา
15 520006 บ้านท่าข้าม
16 520007 บ้านหัวฝาย
17 520060 บ้านห้วยทราย
18 520062 บ้านโป่ง
19 520058 บ้านนาแขม
20 520059 บ้านวังยาว
21 520030 บ้านนาดินดำ
22 520031 บ้านหนองหญ้าไซ
23 520032 บ้านห้วยม่วง
24 520033 บ้านหนองนาทราย
25 520036 บ้านหนองผำ
26 520023 บ้านนาโป่ง
27 520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน
28 520025 บ้านติ้วน้อย
29 520027 บ้านห้วยโตก
30 520028 บ้านกกชุมแสง
31 520029 บ้านป่าข้าวหลาม
32 520022 บ้านโพน
33 520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ
34 520017 บ้านท่ามะนาว
35 520014 บ้านแหล่งควาย
36 520035 บ้านไร่ทาม
37 520037 บ้านเพียซำพุวิทยา
38 520038 บ้านสูบ
39 520040 บ้านวังแคน
40 520041 บ้านหนองดอกบัว
41 520042 บ้านสะอาดลายเหนือ
42 520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
43 520047 บ้านห้วยลวงไซ
44 520049 บ้านห้วยสีเสียด
45 520065 บ้านส้าน
46 520005 บ้านน้ำภู
47 520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
48 520016 บ้านนาโคก
49 520018 บ้านปากหมาก
50 520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
51 520050 บ้านโพนป่าแดง
52 520052 บ้านเสี้ยว
53 520054 บ้านน้ำคิว
54 520055 บ้านภูสวรรค์
55 520046 บ้านกอไร่ใหญ่
56 520385 บ้านท่าสวรรค์
57 520386 บ้านน้ำสวยภักดี
58 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด
59 520379 ชุมชนบ้านนาด้วง
60 520381 บ้านแก้วเมธี
61 520380 บ้านนาดอกคำ
62 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
63 520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น
64 520388 บ้านห้วยตาด
65 520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
66 520211 บ้านนาป่าหนาด
67 520212 บ้านตาดซ้อ
68 520213 บ้านท่าบม
69 520214 บ้านนาเบน
70 520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
71 520230 บ้านหินตั้ง
72 520231 บ้านแสนสำราญ
73 520197 บ้านคกมาด
74 520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
75 520195 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
76 520221 บ้านสงเปือย
77 520222 บ้านผากลางดง
78 520216 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
79 520217 บ้านธาตุวิทยา
80 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
81 520219 บ้านห้วยพอด
82 520220 บ้านผาพอด
83 520204 ชุมชนบ้านนาบอน
84 520205 บ้านโพน
85 520206 บ้านใหม่
86 520207 บ้านแก่งมี้
87 520208 บ้านนาซ่าว
88 520202 บ้านผาแบ่น
89 520200 ห้วยซวกคกเลาใต้
90 520201 บ้านอุมุง
91 520198 บ้านบุฮม
92 520199 บ้านคกเลา
93 520223 เพียงหลวง 18
94 520224 บ้านน้ำพร
95 520228 บ้านคกงิ้ว
96 520225 บ้านกลาง
97 520226 บ้านท่าดีหมี
98 520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
99 520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม
100 520233 บ้านสาระแพ
101 520234 บ้านหัวแก่ง
102 520320 บ้านแก่งปลาปก
103 520323 บ้านห้วยอาลัย
104 520326 บ้านชมน้อย
105 520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
106 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม
107 520316 บ้านปางคอม
108 520317 บ้านโพนทอง
109 520318 บ้านคอนสา
110 520319 บ้านห้วยนา
111 520321 บ้านห้วยผักกูด
112 520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
113 520305 ชุมชนบ้านปากชม
114 520306 บ้านนาค้อ
115 520307 บ้านหาดเบี้ย
116 520308 บ้านคกไผ่
117 520322 บ้านห้วยบ่อซืน
118 520324 บ้านวังผา
119 520325 บ้านเลิง
120 520328 บ้านสงาว
121 520329 บ้านปากเนียม
122 520330 บ้านปากปัด
123 520331 บ้านห้วยพิชัย
124 520332 บ้านห้วยหินขาว
125 520310 บ้านหาดคัมภีร์
126 520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
127 520312 บ้านนาโม้
128 520313 บ้านคกเว้า
129 520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
130 520236 บ้านโคกใหญ่
131 520237 บ้านร่องไผ่
132 520238 บ้านบวกอ่าง
133 520245 บ้านห้วยไค้
134 520242 บ้านยาง
135 520243 บ้านวังขาม
136 520246 บ้านน้ำกระโทม
137 520235 บ้านท่าลี่
138 520241 บ้านห้วยด้าย
139 520261 บ้านน้ำแคม
140 520262 บ้านปากยาง
141 520254 บ้านแก่งม่วง
142 520255 บ้านห้วยเดื่อ
143 520247 บ้านน้ำมี
144 520248 บ้านหนองบง
145 520253 บ้านวังเป่ง
146 520239 บ้านเมี่ยง
147 520256 ชุมชนบ้านปากห้วย
148 520257 บ้านขอนแก่น
149 520259 บ้านหนองผือ
150 520260 บ้านหาดพระ
151 520251 บ้านหนองปกติ
152 520252 บ้านห้วยคัง
153 520258 บ้านนากระเซ็ง
154 520249 ชุมชนบ้านอาฮี