รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4802 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 190086 ชุมชนบ้านไชยบุรี
2 190087 บ้านตาลปากน้ำ
3 190088 บ้านนาเพียง
4 190089 บ้านนาหนองบก
5 190090 บ้านวังโพธิ์
6 190091 บ้านหาดกวน
7 190092 บ้านแก้วปัดโป่ง
8 190094 บ้านดอนดู่
9 190071 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
10 190072 บ้านท่าจำปา
11 190073 บ้านห้วยพระ
12 190074 บ้านดอนแดง
13 190075 บ้านคำเตย
14 190076 บ้านดอนติ้ว
15 190077 บ้านนาดอกไม้
16 190078 บ้านท่าแต้ปุ่งแก
17 190079 บ้านท่าอุเทน
18 190070 บ้านน้อยนาเหนือ
19 190069 อุเทนวิทยาคาร
20 190081 บ้านนาผักปอด
21 190082 บ้านโพน
22 190083 บ้านธาตุ
23 190084 บ้านน้อยทวย
24 190080 บ้านตาล
25 190095 บ้านพนอม
26 190096 บ้านดง
27 190097 บ้านหนองสาหร่าย
28 190099 บ้านเหล่าหนาด
29 190093 บ้านเหล่าศรีโหนโห่
30 190100 บ้านพะทาย
31 190103 บ้านนาข่าท่า
32 190104 บ้านโคกสว่าง
33 190114 บ้านบุ่ง
34 190112 บ้านโพนแดง
35 190113 ไตรราษฎร์วิทยาคาร
36 190109 บ้านรามราช
37 190110 บ้านแพงสะพัง
38 190111 บ้านโพนก่อ
39 190108 บ้านม่วงนาสีดา
40 190105 บ้านเวินพระบาท
41 190106 บ้านเชียงยืน
42 190107 บ้านปากทวย
43 190101 บ้านหนองเทา
44 190102 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
45 190256 บ้านนาเข
46 190261 บ้านโคกสายทอง
47 190249 บ้านนางัว
48 190250 บ้านพืชผล
49 190244 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
50 190245 บ้านแพงโคก
51 190246 บ้านดอนบาก
52 190241 อนุบาลบ้านแพง
53 190242 บ้านนายาง
54 190243 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
55 190254 บ้านหัวหาด
56 190248 ชุมชนไผ่ล้อม
57 190251 บ้านนาโพธิ์
58 190252 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
59 190255 บ้านโพนทอง
60 190260 บ้านนาดีหัวภู
61 190263 บ้านโคกยาว
62 190247 บ้านม่วงชี
63 190257 บ้านดอนสะฝาง
64 190258 บ้านโคกพะธาย
65 190259 บ้านป่าหว้าน
66 190264 บ้านหนองแวง
67 190265 ชุมชนนาพระชัย
68 190266 บ้านนาข่าคำพอก
69 190267 บ้านไชยศรี
70 190268 บ้านคำนกกก
71 190269 บ้านดอนกลาง
72 190262 บ้านนากระแต้
73 190376 บ้านดงหนองบัว
74 190378 บ้านดอนสมอ
75 190379 บ้านดอนมะจ่าง
76 190380 บ้านดอนแดง
77 190366 บ้านนาเพียง
78 190381 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
79 190388 บ้านนาคํา
80 190389 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
81 190390 บ้านคําสว่าง
82 190391 บ้านอุ่มไผ่
83 190392 บ้านภูกระแต
84 190393 บ้านโพนงาม
85 190394 บ้านเหล่า
86 190396 บ้านอีอูด
87 190387 บ้านนาเดื่อ
88 190395 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
89 190385 บ้านจอมศรี
90 190386 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
91 190377 บ้านข่า
92 190375 บ้านขามเปี้ย
93 190355 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
94 190356 ชุมชนเอื้องก่อนาดี
95 190357 บ้านหนองผือ
96 190358 บ้านเซียงเซา
97 190382 บ้านดงขวาง
98 190383 บ้านนาจาน
99 190359 ประชาสนธิ์นุสรณ์
100 190352 บ้านนาโพธิ์
101 190353 บ้านโพนสว่าง
102 190354 บ้านโพนขาว
103 190384 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
104 190371 บ้านยางงอย
105 190372 บ้านหนองบาท้าว
106 190373 บ้านปฏิรูป
107 190365 บ้านแค
108 190360 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
109 190361 บ้านศรีเวินชัย
110 190362 ชุมชนบ้านสามผง
111 190363 บ้านนาหนองหวาย
112 190364 บ้านดงน้อย
113 190367 บ้านคําไฮ
114 190368 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
115 190369 บ้านเสียวสงคราม
116 190370 บ้านอ้วน
117 190238 ราษฎร์สามัคคี
118 190235 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
119 190234 ชุมชนประสานมิตร
120 190223 บ้านนากะทืมโนนสะอาด
121 190217 ชุมชนนางัว
122 190218 บ้านนาคอย
123 190219 บ้านอูนนา
124 190220 บ้านโนนกุง
125 190221 บ้านสามัคคี
126 190222 บ้านกุดน้ำใส
127 190233 บ้านนาหว้า
128 190236 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
129 190237 บ้านนาพระโนนห้วยแคน
130 190239 บ้านอูนยางคำ
131 190240 บ้านหนองบัว
132 190224 บ้านดอนแดง
133 190225 บ้านเสียววิทยา
134 190226 บ้านดอนพะธาย
135 190227 บ้านโคกสะอาด
136 190228 บ้านเหล่าพัฒนา
137 190229 บ้านหนองดุด
138 190230 บ้านดอนศาลา
139 190231 บ้านนาน้อย
140 190232 บ้านดอนปอหนองโอง
141 190409 บ้านนาขมิ้น
142 190410 บ้านดงวิทยาคาร
143 190412 บ้านขามเตี้ยใหญ่
144 190413 บ้านขามเตี้ยน้อย
145 190415 บ้านดอนยางทุ่งน้อย
146 190416 บ้านอ้อวังหมากเห็บ
147 190418 บ้านนาใน
148 190419 บ้านนาผักหมนาหมากแงว
149 190407 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
150 190404 บ้านนาหัวบ่อ
151 190405 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
152 190406 บ้านโพนตูมหนองแสง
153 190420 บ้านค้อ
154 190421 บ้านขว้างคลีชูชาติ
155 190422 บ้านหนองท่ม
156 190423 บ้านงิ้วสร้างแก้ว
157 190424 บ้านห้วยไหสมบูรณ์
158 190425 บ้านนาคำ
159 190426 บ้านนาเต่า
160 190403 บ้านต้าย
161 190401 บ้านโพนจาน
162 190402 บ้านบงคํา
163 190408 บ้านโพนบก
164 190411 บ้านโพนเพ็ก
165 190414 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
166 190397 บ้านโพนสวรรค์
167 190398 บ้านเสาเล้า
168 190399 บ้านหนองนางเลิง
169 190400 บ้านท่าเรือ
170 190417 บ้านหนองหญ้าปล้อง
171 190439 บ้านหมูม้น
172 190440 บ้านโคกศรี
173 190434 บ้านคำแม่นาง
174 190438 บ้านดอนเตย
175 190431 บ้านท่าพันโฮง
176 190432 บ้านเหล่าส้มป่อย
177 190427 บ้านนาทม
178 190428 บ้านดอนแดงดอนดู่
179 190429 บ้านพันห่าวดอนดู่
180 190430 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
181 190433 บ้านหนองซน
182 190437 บ้านชัยมงคล
183 190435 บ้านนานอ
184 190436 บ้านนาดีวิทยา
185 190441 เพียงหลวง 10