รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7401 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 590044 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
2 590045 วัดนาขวาง
3 590046 บ้านชายทะเลกาหลง
4 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์
5 590037 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
6 590038 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
7 590030 บ้านสันดาบ
8 590032 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
9 590027 สหกรณ์นิคมเกลือ
10 590053 วัดชัยมงคล
11 590054 วัดน่วมกานนท์
12 590022 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
13 590011 วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
14 590012 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
15 590006 วัดใหญ่จอมปราสาท
16 590004 บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
17 590005 วัดศรีเมือง
18 590023 บ้านยกกระบัตร
19 590003 วัดคลองครุ
20 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
21 590048 วัดปัจจันตาราม
22 590049 วัดราษฎร์ธรรมาราม
23 590001 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
24 590002 บ้านบางปิ้ง
25 590008 เทพนรรัตน์
26 590013 วัดเจริญสุขาราม
27 590014 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
28 590055 วัดบางกระเจ้า
29 590056 วัดวิสุทธาราม
30 590059 บ้านคลองซื่อ
31 590041 เมืองสมุทรสาคร
32 590042 วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)
33 590058 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
34 590043 วัดเกตุมดีศรีวราราม
35 590036 บ้านหนองหาดใหญ่
36 590034 บ้านบางนํ้าจืด
37 590035 วัดโพธิ์แจ้
38 590025 วัดสามัคคีศรัทธาราม
39 590026 วัดศรีสุทธาราม
40 590009 วัดบางหญ้าแพรก
41 590010 สมุทรมณีรัตน์
42 590017 วัดบางปลา
43 590018 บ้านอ้อมโรงหีบ
44 590019 วัดพันธุวงษ์
45 590020 วัดศิริมงคล
46 590021 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
47 590050 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
48 590051 วัดใต้บ้านบ่อ
49 590052 วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
50 590015 วัดกระซ้าขาว
51 590028 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
52 590029 บ้านโคก
53 590039 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
54 590016 เอกชัย
55 590024 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
56 590007 อนุบาลสมุทรสาคร
57 590072 บ้านคลองกระทุ่มแบน
58 590063 วัดราษฎร์บํารุง
59 590070 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
60 590071 วัดสุวรรณรัตนาราม
61 590073 บ้านดอนไก่ดี
62 590069 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ)
63 590062 วัดนางสาว
64 590065 บ้านท้องคุ้ง
65 590066 บ้านปลายคลองน้อย
66 590064 วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
67 590074 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
68 590075 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
69 590076 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
70 590067 บ้านสวนหลวง
71 590068 วัดใหม่หนองพะอง
72 590077 วัดหนองนกไข่
73 590078 วังนกไข่
74 590061 บ้านคลองแค
75 590060 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
76 590097 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
77 590099 บ้านคลองตัน
78 590098 บ้านรางสายบัว
79 590102 วัดเจ็ดริ้ว
80 590103 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
81 590096 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
82 590095 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
83 590094 ทํานบแพ้ว
84 590084 วัดโรงเข้
85 590085 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
86 590086 โรงเรียนวัดธรรมโชติ
87 590087 บ้านโรงเข้
88 590104 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)
89 590105 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
90 590106 บ้านคลองสําโรง
91 590093 วัดดอนโฆสิตาราม
92 590091 วัดหนองบัว
93 590081 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
94 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
95 590101 วัดกระโจมทอง
96 590100 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
97 590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
98 590089 บ้านวังจรเข้
99 590090 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
100 590110 บ้านเจริญสุข
101 590107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
102 590108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
103 590109 บ้านคลองหลวง