: 210775 : กัลยาณีศรีธรรมราช

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2480

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
พิเศษ 7 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
พิเศษ 7 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2661

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2517

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2480

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2522

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2561