: 210776 : ปากพูน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2528