: 210778 : โยธินบำรุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
418,418ค,418ก
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2511

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2538