: 210781 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
พิเศษ 3 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
พิเศษ 2 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2541

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 4
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2540

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2555

หอสมุด
ลำดับที่ 2
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ศูนย์กีฬา
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 5
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 6
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2541

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2541

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 5
หอนอน 3ช
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 5
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2541

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 6
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2558