: 210782 : พรหมคีรีพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS217
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารโดมอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2558