: 210783 : บ้านเกาะวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538