: 210784 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2518

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2518

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2551